baner unia europejska

Jakie normy muszą spełniać mieszanki betonowe stosowane w budownictwie?

beton wylewka 3

 

Jak powstaje beton?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, beton jest w dużym uproszczeniu, mieszaniną wody, cementu i kruszywa. Oprócz tych trzech składników w procesie produkcyjnym dodaje się również substancje uszlachetniające, które mają korzystnie wpływać na późniejsze parametry pracy produktu końcowego. Mieszanka betonowa jest poddawana nieustannym testom jakościowym. Podczas komponowania mieszaniny poszczególne składniki muszą być dodawane nie tylko w odpowiednich proporcjach, ale także we właściwej kolejności. Ta ścisła kontrola jakościowa musi być prowadzona wedle wytycznych zawartych w normie PN-EN 206+A1:206-12.

 

Podział betonu ze względu na gęstość

W przemyśle budowlanym wykorzystuje się różne odmiany betonu. Najważniejszego podziału betonu możemy dokonać biorąc pod uwagę jego gęstość. W ramach tego podziału wyróżniamy:

  • Beton zwykły – o gęstości 2000-2600 kg/m3, jest wytwarzany z kruszywa naturalnego (żwir, piasek, granit), ten rodzaj betonu wykorzystuje się do budowy stropów domów jednorodzinnych, ław fundamentowych czy też szamb betonowych
  • Beton lekki – o gęstości 800-2000 kg/m3, jest wytwarzany z kruszywa lekkiego jak pumeks, wapień czy żużel wielkopiecowy spieniony, z odmiany betonu lekkiego (gazobetonu) produkuje się bloczki komórkowe służące do stawiania ścian budynków
  • Beton ciężki – o gęstości powyżej 2600 kg/m3, jest wytwarzany z ciężkich kruszyw barytowych, stalowych i manganowych, z betonu ciężkiego wykonuje się osłony w elektrowniach atomowych, które chronią przed promieniowaniem

 

Podział betonu na klasy

Kierując się normą PN-B-03264:2002 beton został podzielony na klasy. Przez pojęcie klasy rozumiemy współczynnik oparty na tzw. gęstości pozornej. Gęstość pozorna decyduje o odporności na ściskanie betonu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej obowiązującą stała się norma PN-EN 206-1. Zgodnie z obowiązującymi normami klasę odporności na ściskanie oznacza się symbolem C (w przypadku betonu ciężkiego i zwykłego) oraz LC (w przypadku betonu lekkiego). Podział najczęściej używanych klas betonu przedstawia się następująco:

  • C8/C10 – beton używany tam, gdzie nie wymaga się zbyt dużej wytrzymałości
  • C16/C20 – beton używany do nadproży i płyt podłogowych w budownictwie jednorodzinnym oraz do produkcji szamb betonowych
  • C20/C25 – beton o podwyższonej wytrzymałości, wykorzystywany do budowy fundamentów, stropów, nadproży schodów oraz podłogi na gruncie
  • C30/C35 – beton „mostowy” używany do produkcji mostów, śluz, wiaduktów kolejowych i różnego typu konstrukcji, które pracują pod dużym obciążeniem

Wybór klasy betonu jest zależny od rzeczywistych potrzeb. W większości przypadków nie ma konieczności stosowania klasy wyższej aniżeli zalecana.