baner unia europejska

Na czym polega wyburzanie budynków?

Według Prawa budowlanego wyburzanie budynków kwalifikuje się do prac budowlanych polegających na rozbiórce i usunięciu z przestrzeni budynku lub jego części. W większości przypadków przed podjęciem czynności rozbiórkowych należy dopełnić odpowiednich formalności. Następnie sporządzany jest plan rozbiórki. Przygotowują go wykwalifikowani fachowcy z firm rozbiórkowo-budowlanych. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają zarówno zaplanować, jak i przeprowadzić prace rozbiórkowe w profesjonalny i bezpieczny dla otoczenia oraz załogi sposób. Na czym polega wyburzanie budynków i jakimi metodami można je przeprowadzać?

wyburzanie

 

Czynności przed podjęciem prac wyburzeniowych

Zanim podejmiemy jakiekolwiek prace wyburzeniowe, należy zdobyć najpierw pozwolenie na rozbiórkę. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których nie jest ono wymagane. Jest tak w przypadku budynków niższych niż 8 metrów, o ile ich odległość od granicy działki nie przekracza połowy ich wysokości, budynków, które mogły zostać wzniesione bez pozwolenia na budowę oraz budowli, które nie zostały wpisane w rejestr zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. W tych sytuacjach wystarczy jedynie złożenie odpowiedniego wniosku w Starostwie. W pozostałych przypadkach do zgłoszenia muszą zostać dołączone również inne dokumenty jak np. opis zakresu prac rozbiórkowych i sposobów, w jakie będą przeprowadzane czy opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpatrywanie samych wniosków zajmuje 14 dni, a zgłoszeń dotyczących budynków wymagających pozwolenia na prace rozbiórkowe – 65 dni. Uzyskane pozwolenie, program prac rozbiórkowych i dziennik robót powinny następnie zostać dostarczone na miejsce rozbiórki.

Etapy prac wyburzeniowych

Wyburzanie budynków to kilkuetapowy proces, w którym ważna jest kolejność wykonywanych czynności. Tylko w taki sposób można efektywnie przeprowadzić rozbiórkę zachowując przy tym niezbędne zasady bezpieczeństwa. Po uzyskaniu pozwolenia lub zgłoszeniu rozbiórki w odpowiednim urzędzie należy wybrać technikę wyburzenia budynku. Każda z nich wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, maszyn oraz odpowiedniego przygotowania budynku. Dlatego też kolejnym etapem prac jest przygotowanie zarówno sprzętu i narzędzi potrzebnych do zastosowania danej metody rozbiórkowej, jak i samego obiektu. Następnie należy zabezpieczyć teren rozbiórkowy w taki sposób, aby odseparować go od innych budowli oraz wyeliminować ryzyko występowania zagrożenia zdrowia i życia pracowników oraz osób pojawiających się w pobliżu. Dopiero po takim przygotowaniu można przejść do odłączenia wszelkich mediów: sieci elektrycznej, wodociągowej, cieplnej, gazowej itd., a następnie do rozbiórki właściwej. Po wyburzeniu budynku należy uporządkować teren, zorganizować wywóz gruzu oraz zutylizować odpady porozbiórkowe.

 

Techniki wyburzania budynków

Zarówno plan rozbiórki, jak i dobór techniki wyburzania budynków zależą od wielu czynników. Zalicza się do nich: rodzaj konstrukcji, stan techniczny, wielkość obiektu, jego położenie, cel wyburzenia, sposób wywożenia gruzu po skończonych pracach, obecność innych obiektów w bliskim otoczeniu oraz położenie infrastruktury technicznej. Do technik wyburzania budynków zalicza się metody mechaniczne, termiczne, wybuchowe oraz metody wykorzystujące inne czynniki niszczące. 

Pierwsza metoda polega m.in. na przewracaniu budynków za pomocą lin, cięciu piłami, uderzaniem masywną kulą, rozpieraniu płaską prasą i urządzeniami prętowymi czy niszczeniem za pomocą dźwigników hydraulicznych, haków lub szczęk. Metoda termiczna zakłada m.in. cięcie wiązką laserową, palnikami plazmowymi, lancami tlenowymi lub proszkowymi, a także niszczenie poprzez rozgrzewanie zbrojenia prądem elektrycznym. Wyburzanie metodą wybuchową to jeden z najszybszych i najatrakcyjniejszych cenowo sposobów rozbiórki. Polega on na niszczeniu obiektu za pomocą energii powstającej w wyniku detonacji materiałów wybuchowych lub nagłego rozprężenia gazu (ciekłego dwutlenku węgla). Do zastosowania tej techniki trzeba posiadać specjalne uprawnienia oraz spełniać określone wymogi dotyczące rozbiórek metodą wybuchową. Kolejną metodą jest rozbiórka budynków przy użyciu innych czynników niszczących jak: masy pęczniejące czy wysokie ciśnienie wody.

W większości przypadków stosuje się kombinacje różnych metod wyburzania budynków. Zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty o dużej kubaturze. Najważniejsze jednak jest powierzenie prac wyburzeniowych doświadczonym, wykwalifikowanym w tym kierunku i posiadającym specjalne uprawnienia specjalistom z firm rozbiórkowo-budowlanych. Dzięki temu możemy zachować bezpieczeństwo pracy, uniknąć niebezpiecznych wypadków oraz przeprowadzić cały proces w sprawny i efektywny sposób.